Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. βρίσκεται υπο κατασκευή


Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε. η οποία συστάθηκε σε συμμόρφωση με τις διατάξεις τις Οδηγίας 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των μονοπωλιακών δραστηριοτήτων Μεταφοράς και Διανομής των καθετοποιημένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας. Οι διατάξεις αυτές ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία μέσω του Ν. 4001/2011, βάσει του οποίου ο ΑΔΜΗΕ ιδρύεται ως θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ σύμφωνα με το μοντέλο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (ΑΔΜ) όπως αυτό προβλέπεται στην παραπάνω Οδηγία. Βάσει των διατάξεων του Ν. 4001/2011, ο ΑΔΜΗΕ αναλαμβάνει το ρόλο του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και συγκεκριμένα τα καθήκοντα λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ ενσωματώνοντας τα αντίστοιχα καθήκοντα και λειτουργίες που έως τώρα αποτελούσαν αρμοδιότητα του ΔΕΣΜΗΕ ως Διαχειριστή του Συστήματος και της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ ως Κυρίου του Συστήματος. Ως εκ τούτου ο ΑΔΜΗΕ ιδρύεται με την ενσωμάτωση των αντίστοιχων Κλάδων Μεταφοράς της ΔΕΗ και του ΔΕΣΜΗΕ σε μία διακριτή εταιρεία στην οποία μεταφέρονται όλες οι σχετικές οργανωτικές λειτουργίες, το προσωπικό και τα πάγια στοιχεία του ΕΣΜΗΕ και καθίσταται, βάσει του Ν. 4001/2011 καθολικός διάδοχος όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που σχετίζονται με τους παραπάνω Κλάδους Μεταφοράς.

The Independent Power Transmission Operator (IPTO or ADMIE) is a wholly owned subsidiary of the Public Power Corporation (PPC) S.A. established in compliance with the requirements of the European Union Directive 2009/72/EC regarding the legal and functional unbundling of the Transmission and Distribution functions of vertically integrated undertakings participating in Member States’ electricity markets. The Directive’s requirements have been transposed in Greek legislation in Law 4001/2001 which stipulates the establishment of ADMIE as a wholly owned subsidiary of PPC according to the Independent Transmission Operator (ITO) unbundling model as described in the Directive. According to Law 4001/2011, ADMIE undertakes the role of Transmission System Operator for the Hellenic Electricity Transmission System under which ADMIE performs all duties of Transmission System operation, maintenance and development that were previously assigned to the Hellenic Transmission System Operator (HTSO) and PPC’s Transmission BU as the System owner. To that effect, the transmission-related organizational units of the above organizations are integrated into ADMIE via the transfer of all relevant organizational functions, personnel and Transmission System assets. In addition, under Law 4001/2011 all relevant rights and obligations of the above transmission-related organizational units are transferred to ADMIE under universal succession.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου