Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012

Δικλίδες ασφαλείας για την πώληση μονάδων της ΔΕΗ

Προβληματισμό για την αξιοπιστία των δυνητικών επενδυτών, οι οποίοι θα θελήσουν να εξαγοράσουν παραγωγικές μονάδες της ΔΕΗ, διατυπώνει ο επίτροπος Ανταγωνισμού κ. Χ. Αλμούνια, επισημαίνοντας πως θα πρέπει να υφίστανται συγκεκριμένες δικλίδες ασφάλειας και να πληρούνται τα σχετικά κριτήρια, που θα θέσει η ΡΑΕ για τη διασφάλιση της όλης διαδικασίας.

Σε απάντηση επιστολής του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων της Ελλάδας, ο κ. Αλμούνια τονίζει πως η ελληνική κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει το ελλιπές άνοιγμα της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού στον ανταγωνισμό, έχει προτείνει την πώληση 4 μονάδων ηλεκτροπαραγωγής (με καύσιμο λιγνίτη) της ΔΕΗ.

Ακόμη, κατά τον ίδιο, η κυβέρνηση έχει προτείνει και την εκχώρηση από τη ΔΕΗ λιγνιτικής ισχύος από τις μονάδες Καρδιά 1 και Καρδιά 2, καθαρής ισχύος 275 MW η κάθε μια, μέσω της χρήσης ειδικών συμβολαίων, τύπου «swap drawing rights».

«Για την πώληση των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όπως προκύπτει και από την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης, τα υφιστάμενα συμβόλαια προμήθειας με λιγνίτη θα αναληφθούν από τους νέους ιδιοκτήτες στη μορφή που είναι (όπου είναι απαραίτητο θα υπάρξουν νέα συμβόλαια, τα οποία θα συναφθούν προκαταβολικά από την ίδια τη ΔΕΗ), προκειμένου η εξόρυξη του λιγνίτη να μην επηρεαστεί από τη συγκεκριμένη διαδικασία», υπογραμμίζει ακόμη ο επίτροπος.

Ο κ. Αλμούνια δηλώνει απερίφραστα στην επιστολή του πως η ελληνική κυβέρνηση είναι αρμόδια για το μείγμα των μορφών ενέργειας, που θα αξιοποιεί, αλλά και για τις εθνικές πολιτικές, τις οποίες θα εφαρμόσει, για να επιτύχει αυτό τον στόχο της.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρμόδια για να παρεμβαίνει μόνο όταν μία απόφαση του κράτους-μέλους για τη χρήση των πηγών ενέργειας παραβιάζει την κοινοτική νομοθεσία», προσθέτει ο επίτροπος και συνεχίζει λέγοντας πως για τα ζητήματα ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά ενέργειας η ελληνική πολιτεία οφείλει να προτείνει λύσεις για να ξεπεραστούν.

Αναφορικά με την περιβαλλοντική διάσταση των αλλαγών στην αγορά ενέργειας, κιι αυτά τα ζητήματα διέπονται από το εθνικό δίκαιο, αλλά κατά τον κ. Αλμούνια, η πρόταση της κυβέρνησης (η πώληση των 4 μονάδων και τα swap drawing rights) «ορίζει πως τόσο η ΔΕΗ όσο και οι νέοι ιδιοκτήτες των εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής, θα φέρουν ευθύνες για τα κόστη παροπλισμού των επενδύσεών τους, κατ΄ αναλογία με το χρονικό διάστημα που θα έχουν την κυριότητα των μονάδων».

Ο επίτροπος τοποθετήθηκε στην επιστολή του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του και δήμαρχος Αμυνταίου, κ. Ι. Ιωσηφίδης.

Το Δίκτυο επισημαίνει πως η πώληση μονάδων σε ιδιώτες «ενέχει τον κίνδυνο αγοράς μονάδων από επιχειρηματικά συμφέροντα χωρίς εμπειρία και τεχνογνωσία στην ενέργεια.

Ο υποψήφιος αγοραστής λόγω του εξαιρετικά χαμηλού ρίσκου αρκεί να έχει πρόσβαση στην τραπεζική αγορά, ώστε να αντλήσει το τίμημα της αγοράς μιας ήδη εν λειτουργία και κερδοφόρας μονάδας.

Το ρίσκο της επένδυσης είναι μικρό λόγω της εξαιρετικά χαμηλής τιμής πώλησης των μονάδων που δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητες κερδοφορίας τους, αλλά είναι αποτέλεσμα της στρεβλής χρηματιστηριακής αγοράς σε καιρούς οικονομικής κρίσης».

Πηγή: "Ημερησία", 21.08.2012

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου