Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

Ένταξη μισθωτών στο τακτικό προσωπικό.Προσμέτρηση χρόνου προϋπηρεσίας.

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ, προκειμένου να μην υπάρχουν ασάφειες ή παρερμηνείες ενημερώνει τους συνάδελφους που προσλήφθηκαν με την Προκήρυξη 1/2007 ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων :

 
·        άρθρο 2 (παράγραφος 3),

·        άρθρο 3 (παράγραφος 3  & 4),

·        άρθρο 42 (παράγραφος 4),

του ΚΚΠ/ΔΕΗ, που  αφορούν την ένταξη μισθωτών στο τακτικό προσωπικό και τα οριζόμενα για την προσμέτρηση του πραγματικού χρόνου προϋπηρεσίας, ισχύουν τα κάτωθι :
α). Η ένταξη στο τακτικό προσωπικό της Επιχείρησης, γίνεται με την συμπλήρωση δυο χρόνων εργασίας, από την ημέρα πρόσληψης ..

β). Ταυτόχρονα με την ένταξη στο τακτικό προσωπικό, γίνεται και η προσμέτρηση του πραγματικού χρόνου προϋπηρεσίας, (δηλ. του χρόνου προϋπηρεσίας που οι μισθωτοί έχουν πραγματοποιήσει στην ΔΕΗ) και ο συνυπολογισμός του χρόνου αυτού, στο μισθολογικό κλιμάκιο ..

Μα βάση τα παραπάνω και για όσους συνάδελφους συμπληρώνουν το δεύτερο έτος εργασίας, αποτελεί μέριμνα των υπηρεσιακών μονάδων να αποστέλλουν τις καταστάσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί έγκαιρα το στάδιο της ένταξης ..
Σε κάθε περίπτωση, η ΕΤΕ/ΔΕΗ δεσμεύεται να παρακολουθεί στενά την διαδικασία ένταξης και να παρεμβαίνει οπουδήποτε παρατηρηθούν φαινόμενα ολιγωρίας ή αδικαιολόγητης καθυστέρησης ..

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου