Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

PWC: Χρειάζονται Άμεσα 350 Εκατ. Ευρώ για την Στήριξη της Αγοράς Ενέργειας


Η ΡΑΕ δημοσίευσε τα βασικά συμπεράσματα και τις προτάσεις της μελέτης, την οποία εκπόνησε για λογαριασμό της η PricewaterhouseCoopers (PWC), με αντικείμενο τη βραχυπρόθεσμη επίλυση των ταμειακών ελλειμμάτων της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, η εταιρεία υπολογίζει σε 330 εκατ. ευρώ τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΛΑΓΗΕ και του ΑΔΜΗΕ, εκ των οποίων τα 110 εκατ. ευρώ αφορούν τις ΑΠΕ.
Δεινή η Οικονομική Κατάσταση
Η PWC αναφέρει σχετικά ότι «η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα και με τα μέχρι τώρα δεδομένα, διαφαίνεται ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμο σημείο. Το σύνολο των παικτών στην αλυσίδα αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας αντιμετωπίζει μεγάλα ταμειακά προβλήματα, όπου πιθανές επιπρόσθετες, έστω και οριακά, καθυστερήσεις στις ταμειακές ροές, σε οποιαδήποτε σημείο της αλυσίδας, θα έχει σημαντική επίπτωση στον ομαλό εφοδιασμό της χώρας».
Στα πλαίσια αυτά, τα ταμειακά ελλείμματα του ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ εκτιμώνται σε πάνω από 400 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι «το αναμενόμενο έλλειμμα από τις ΑΠΕ εκτιμάται στο τέλος του 2012 να παραμείνει στα επίπεδα του 2011 δηλαδή περίπου €200 εκατ.. Και αυτό γιατί ενώ έχει προβλεφθεί μείωση του ελλείμματος κατά €100 εκατ. περίπου, επιπρόσθετα ελλείμματα της τάξης των €110 εκατ. περίπου αναμένονται να δημιουργηθούν στην αγορά προερχόμενα κυρίως από χαμηλότερες εκτιμήσεις εσόδων ή / και μη είσπραξη του Τέλους ΕΡΤ, του Ειδικού Τέλους Λιγνίτη, της δημοπράτησης δικαιωμάτων CΟ2, καθώς και από έλλειμμα λόγω παλαιότερης χρήσης των Εσόδων από Διασυνδέσεις υπέρ των ΑΠΕ».
Πιο αναλυτικά, για φέτος αναμένεται η είσπραξη 10 εκατ. ευρώ λιγότερων από το Τέλος ΕΡΤ, 7 εκατ. λιγότερα από το τέλος λιγνίτη, 50 εκατ. λιγότερα από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών και πρόσθετα ελλείμματα από «έσοδα διασυνδετικών δικαιωμάτων» τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν υπέρ ΑΠΕ.
Οι Προτάσεις:
Με αφορμή τις παραπάνω διαπιστώσεις, η PWC θεωρεί πως οι Αρμόδιες Αρχές οφείλουν να εξετάσουν τη δυνατότητα άμεσης χρηματοδότησης της αγοράς εντός του Απριλίου με ποσό τουλάχιστον €350 εκατ. ευρώ. Επίσης, αναδεικνύει τα εξής θέματα, τα οποία θεωρεί ότι θα πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω με τους αρμόδιους φορείς:
I.Δυνατότητα χρηματοδότησης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειαςαπό το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να καλυφθεί μέρος των ταμειακών ελλειμμάτων που προέκυψαν στην αγορά. Σε περίπτωση μη δυνατότητας χρηματοδότησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, θα πρέπει να διερευνηθεί η εξεύρεση άμεσης χρηματοδότησης από εναλλακτικές πηγές.
II.Εκτίμηση των εσόδων από τις δημοπρατήσεις δικαιωμάτων εκπομπών CO2, καθώς και των σχετικών ταμειακών ροών στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, εφ’ όσον για την πληρωμή του ως άνω δανείου ο ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ (κατόπιν νομοθετικής παρέμβασης) θα αξιοποιήσουν τα έσοδα από τις δημοπρατήσεις αυτές.
III.Μηχανισμός κάλυψης των υποχρεώσεων ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ προς τους Παραγωγούς βάσει της αρχή της αναλογικότητας.
IV.Αποπληρωμή των οφειλών του ΛΑΓΗΕ προς τον ΑΔΜΗΕ των Εσόδων από Διασυνδέσεις.
V.Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, βάσει του υφιστάμενου Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, ο ΑΔΜΗΕ εισπράττει και αποδίδει το Τέλος ΑΠΕ και άλλες σχετικές χρεώσεις στο ΛΑΓΗΕ. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των επισφαλειών της Προμήθειας, ο ΑΔΜΗΕ αντιμετωπίζει τον κίνδυνο σημαντικών ταμειακών ελλειμμάτων, και συνεπώς ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το ΛΑΓΗΕ, προτείνεται η τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, ώστε ο ΛΑΓΗΕ να εισπράττει τις χρεώσεις αυτές απ’ ευθείας από την Προμήθεια. Αυτό θα απλοποιήσει μελλοντικές παρεμβάσεις που ενδέχεται να απαιτηθούν, αφού πρόσθετα ελλείμματα προερχόμενα από το Λογαριασμό ΑΠΕ θα τα καλύπτει ο ΛΑΓΗΕ μέσω των εσόδων από τις δημοπρατήσεις.
VI.Υποστήριξη της ταμειακής ρευστότητας της Προμήθειας (ΔΕΗ και λοιποί προμηθευτές),ως προς την καταβολή μόνο των εισπραχθέντων, όσον αφορά χρεώσεις μη άμεσα σχετιζόμενες με την ενέργεια και τα δίκτυα, όπως το Τέλος ΑΠΕ και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης.
VII. Επιπλέον, είναι σημαντικός ο καθορισμός πρόσθετων άμεσων παρεμβάσεων για τη μείωση του ελλείμματος της αγοράς,όπως π.χ. αποδέσμευση λογαριασμών Energa/Hellas Power και καταβολή των σχετικών ποσών στο ΛΑΓΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ, αναλογικά των απαιτήσεων τους, καθώς και αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων ΦΠΑ στο ΛΑΓΗΕ.
Η ΡΑΕ σημειώνει σχετικά με το θέμα του ελλείμματος (είτε λόγω Λογαριασμού ΑΠΕ, είτε λόγω οφειλών Energa/Hellas Power, είτε λόγω των αυξανόμενων επισφαλειών της Προμήθειας) ότι είναι σημαντικά πιο πολύπλοκο και το θέμα του δανείου αποτελεί προσωρινή ενέργεια και μόνο, και όχι βιώσιμη λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ καθυστερήσεις στην υιοθέτηση των ως άνω μέτρων για την εξομάλυνση των χρηματοροών μπορεί να επαναφέρουν την αγορά στην υφιστάμενη δυσχερή θέση.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου